วิสัยทัศน์ / พันธกิจโรงเรียนบ้านแสงภา

โรงเรียนบ้านแสงภาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมนำความรู้คู่ความเป็นไทยและท้องถิ่น  ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากลและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ทักทาย ไหว้สวย มีจิตอาสา

 • โรงเรียนบ้านแสงภาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง และจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาดังนี้
  ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
  ๒. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็น  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ๓. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๔. สนับสนุนให้ครูผลิต และจัดหาสื่อนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน และทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน