ประวัติโรงเรียนบ้านแสงภา

 

................โรงเรียนบ้านแสงภาตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๐  นายสนิท อรรคสูรย์เป็นครูใหญ่คนแรก ได้อาศัยวัดบ้านแสงภาเป็นที่เล่าเรียน พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้ยุบโรงเรียนเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ พอต่อมาปี พ.ศ.๒๔๗๓ จึงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ และได้ปลูกสร้างสถานที่เล่าเรียนขึ้น แบ่งออกเป็นชั้นเตรียม ป.๑-ป.๔ ตามหลักสูตรของรัฐบาล มีการสอบไล่ปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งเจ้าหน้าที่ทางอำเภอมาเป็นประธานการคุมสอบ โรงเรียนนี้ยังคงอยู่ได้ด้วยเงินการศึกษาพลี ต่อมาสถานที่เล่าเรียนได้พังลง จึงได้ทำการปลูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยราษฎรได้ร่วมกันสร้างขึ้นอยู่ได้เพียง ๓ วัน ก็ได้ถูกคนร้ายจุดไฟเผา จึงได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่วัดเป็นการชั่วคราว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ทางการศึกษาธิการ  ได้ให้งบประมาณมาสร้างโรงเรียนและให้มีตำแหน่งภารโรง ๑ ตำแหน่ง การเรียนการสอนได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง ครูใหญ่และครูผู้สอนผลัดเปลี่ยนกันเรื่อย

             พ.ศ. ๒๕๓๐ทางราชการให้เงินซ่อมโรงเรียน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพราะอาคารเรียนได้พังทรุดโทรมมาก คณะครูและราษฎรจึงร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ คิดเป็นเงินประมาณ ๘,๐๐๐ บาท และยังได้ร่วมกันสร้างโต๊ะเรียน ม้านั่ง จำนวน ๕๒ ชุด คิดเป็นเงินประมาณ ๕,๐๐๐ บาท นำมามอบให้กับโรงเรียน และพ.ศ. ๒๕๑๓ อนามัยจังหวัดเลย ได้จัดสรรเงิน ๕,๐๐๐ บาท สร้างประปาให้กับโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๑๕  ทางราชการจัดสรรเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูและได้ขยายการศึกษาเพิ่มขึ้น จากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวน ๑๕,๙๐๐  บาท  ทำเพดานอาคารเรียนและได้ สร้างอาคารเรียนเป็นเงินจำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท  นายมา  วงค์อุดร  ผู้รับเหมาได้บริจาคเงิน  ๓,๐๐๐ บาท เป็นค่าน้ำมันรถของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ได้สนามกว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๑๒๐,๐๐๐บาท

             พ.ศ. ๒๕๑๖ ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สร้างโรงฝึกงานขึ้น ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ซ ๒ หลังเรียน ๑ หลัง ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังได้รับงบสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง สร้างส้อม ๕ ที่นั่ง ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง ราคา ๑๘๐,๕๐๐ บาท บ้านพักครู ๑ หลัง ราคา ๙๑,๕๐๐ บาท และได้เริ่มต้น การใช้หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นหลักสูตรใหม่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

             พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้สร้างเรือนเพาะชำ ๑ หลัง เพื่อเป็นการสาธิตการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินซื้อเครื่องตัดหญ้า ๑ เครื่อง ราคา ๔,๕๐๐ บาท มอบให้แก่โรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และภารโรงร่วมกันสร้างศาลาทรงไทย ขนาด ๓.๕๐? ๗.๐๐ เมตร คิดเป็นเงินประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๒๗ สภาตำบลได้ให้งบประมาณสร้างสระน้ำเพื่อเลี้ยงปลาเสริมโครงการอาหารกลางวัน พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางราชการ จัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างเรือนเพาะชำขนาด ๔?๖?๓ สำหรับเพาะชำได้เพื่อปลูกในโรงเรียน

              พ.ศ.๒๕๓๐ ทางราชการได้เปลี่ยนตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ นายไพจิตร คนฉลาด ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โครงการน้ำพระทัยจากในหลวงได้มาจัดทำสนามเด็กเล่น ขุดสระเลี้ยงกบเพื่อเสริมอาหารกลางวันและได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอาหารกลางวันระดับจังหวัด

              พ.ศ.๒๕๓๔  ได้จัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษและได้ทำโต๊ะอาหารกลางวันแบบพิเศษขึ้น จำนวน ๑๐ ชุดใหญ่ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    ( สธ) ได้เสด็จเยี่ยมข้าราชการครู พ่อค้า ประชาชนและนักเรียน ได้ทรงพระราชทานสิ่งของต่างๆที่โรงเรียนบ้านแสงภา ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างส้วม ๔ ที่นั่งราคา ๓๕,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านแสงภาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทาง สปจ.เลย ได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/ ๒๕๒๗ ขนาด ๔ ห้องเรียนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนอาคารเรียนอีก ๒ หลัง ได้ขอชะลอการรื้อถอนไว้ก่อน และได้จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าได้เงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท  และได้นำเงินมาซ่อมแซมอาคารเรียนโดยใช้แรงงานจากอุทยานแห่งชาตินาแห้ว และจากอาสารักษาดินแดนอำเภอนาแห้ว และนอกจากนี้ยังได้ซ่อมแซมอาคารเสร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี    พ.ศ. ๒๕๔๒  การกีฬาแห่งประเทศไทยได้สร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล จำนวน ๑ แห่ง ภายในโรงเรียน ราคา ๑๘๖,๐๐๐ บาท

            วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ ทางโรงเรียนได้จัดผ้าป่าการศึกษาขึ้น และมีศิษย์เก่าที่ไปทำงานอยู่ต่างถิ่น ได้มาร่วมกันบริจาคได้เงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐ บาท  และได้นำมาสร้างป้ายหน้าโรงเรียน และทำซุ้มประตูงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้โรงเรียนมีป้ายมาตรฐาน และซุ้มประตูที่สวยงามแข็งแรง

            พ.ศ. ๒๕๔๕ ทางโรงเรียนได้จัดทำการประเมิน กำหนดตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายไพจิตร คนฉลาด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปีต่อมาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนทันตสุขภาพระดับเหรียญทองของจังหวัดเลย

            พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในด้านการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพระดับเขตของศูนย์อนามัยที่ ๖ จังหวัดขอนแก่นและไปรับรางวัลที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘

            วันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒    “โรงเรียนดีประจำตำบล”
            วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  นายไพจิตร  คนฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงภา เกษียณอายุราชการเพราะอายุครบ ๖๐ ปี รวมทั้งนายอินตอง ยาบูฮา ข้าราชการครูตำแหน่งครูคศ. ๒ ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามโครงการของรัฐบาล 
            วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓  นายพินิจ การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผักก้าม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงภา
             วันที่   เมษายน  ๒๕๕๔  คณะครูโดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดงาน”คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแสงภาครบรอบ ๙๕ ปี” ที่สนามโรงเรียนบ้านยแสงภา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้จ้างครูช่วยสอนและได้รับเงินบริจาคประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
            วันที่    เมษายน  ๒๕๕๔  นายบัณฑิต  พุทธรักษ์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว สังกัดสำนักงารนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแสงภา
            วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  นายพิชัย ทิพย์อุดมละนางชัญญา ชายคำ  ข้าราชการครูตำแหน่งครู คศ.๒ ทั้งสองท่านได้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามโครงการของรัฐบาลและโรงเรียนได้จัดพิธีอำลาเพื่อเป็นเกียรติที่ท่านทั้งสองได้เสียสละ อุทิศตนทำหน้าของครูด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณของครูตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่  ได้บริจาคเงินท่านละ ๕,๐๐๐ บาทเพื่อทุนแรกเริ่มในการปรับปรุงบริเวณด้านล่างอาคารเรียน(อาคารคอนกรีต)ใช้เป็นห้องประชุม  ในวันเดียวกันนี้นายบัณฑิต พุทธรักษ์ ข้าร่าชกการครูในโรงเรียนและนายอินตอง ยาบูฮา  ข้าราชการบำนาญ(อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแสงภา)  ได้ร่วมบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาทด้วย
            วันที่  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  ได้บรรจุแต่งตั้งนางภิรดา อังมีพิษ วิชาเอกประถมศึกษามาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่  ขั้น     บาท

             วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๓๕๕๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  ได้แต่งตั้งให้นางสาวมาริสา กุลศิริ มาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  โดยมอบหมายให้รับผิดชอบในหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านแสงภา,โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก

             เดือนธันวาคม  ๒๕๕๔  ได้ลงมือปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนเพื่อใช้เป็นห้องประชุม  โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย, หน่วยรักษาป่าที่เลย ๙ บ้านป่าก่อ, องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ในการสนับสนุนแรงงาน, ไม้ในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๓
            วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  นางสาวอรุณี  อ่อนธรรมได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  มาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนตามโครงการครูคืนถิ่น ตำแหน่งเลขที่  ขั้น  บาท
            วันที่  สิงหาคม  ๒๕๕๕  คุณยายสำลี ชวานิสากุล  พร้อมด้วยคณะญาติมิตรจากจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เดินทางมอมอบศาลาพระและพระพุทธชินราชขนาดหกน้าตัดกว้าง ๙๐ เซนติเมตรให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท  โดยศาลาพระสิ้นค่าดำเนินการก่อสร้างไปประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

            วันที่   กันยายน  ๒๕๕๕  คุณน้ำฝน  มงคลตรีรัตน์พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาในนาม       ได้เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านแสงภาเพื่อมอบทุนการศึกษา, วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบเรียน สิ่งของเครื่องใช้ให้โรงเรียนบ้านแสงภา,บ้านบ่อเหมืองน้อยและบ้านห้วยน้ำผัก รวมทั้งโครงการสวนป่าบ้านนาปอ  และมอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท รวมมูลค่าสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ในคราวเดียวกันนี้นายพินิจ การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงภา  ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาทสมทบทุนการต่อเติมห้องประชุม  โดยมีนายบุญสม โพธิ์เงิน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เป็นประธานในพิธีด้วยพ.ศ. ๒๕๕๔
           

  

“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

______________________________________________