ประวัติโรงเรียนบ้านแสงภา

 


  

“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

______________________________________________