คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแสงภา
 

 
ชื่อ - นามสกุล
หน้าที่
ตำแหน่ง
1
นายสมบัติ  ชิดทิด
ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
2
นางสาวอรวรรณ  จันทะคุณ
ผู้ปกครองนักเรียน
กรรมการ
นางจันทนา  บุญสายัง
ผู้แทนครู
กรรมการ
4
นายวิรัตน์  กาลภูมิ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
5
นางชนิดา  ปัญญาคำ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นายคำไหล  เนตรแสงศรี
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
7
นายอำพร  สิงห์รักษ์
ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา
กรรมการ
8
นายชินวัฒน์  สุขศรีงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางอรรถพร  บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงภา
กรรมการและเลขานุการ